Bestyrelsesmøde 1.2. 24

Bestyrelsesmøde den 1.02.2024
Afbud fra Irene – suppleant Lisbeth deltager

Godkendelse af dagsorden: Pkt. 4 og 5 udsættes til næste møde.

Er aftalte opgaver fra sidste møde udført?
På grund af fuld booking af Fristedet, har det ikke været muligt at flytte datoen for vores seminar i august. Det bliver derfor afholdt søndag den 11. august 2024.
Oversigt over kontaktpersoner vedr. driften af FrydenlundHuset afventer endelig
fastlæggelse af opgaver i ny ejendomsenhed i Aarhus kommune.
Indkommet post
Aktivitetsskema er opdateret til foreningsudvikler.
Uge 7. Folkesundhed holder vinterferie. De borgere, der er i forløb hos Folkesundhed tilbydes i stedet at besøge vores aktiviteter.
DGI og DFI har åbnet for ansøgninger til foreningspuljer.
Nyt fra kassereren
Årsregnskab 2023 og tilskudsskema er forelagt bestyrelsen til godkendelse.
Budget 2024. På grund af vores foreningskonstruktion er det ikke muligt at udfærdige et realistisk budget.
Gennemgang af årsplan
Tilføjelse af beslutninger for bestyrelsen internt. Det blev godkendt.
Introduktion af fitness i FrydenlundHuset kun foregår på torsdage – udsættes til næste møde.
Indkøb af nye kædelåse til FrydenlundHuset, kodes ens – udsættes til næste møde.
Bestyrelsesmøder fremover – hvor og hvordan?
Bliver holdt i lånt lokale. Overvejende kun med behandling af dagsorden.
Præcisering af indkøb af kaffe og småkager til holdene
Generalforsamling fredag den 5.04.2024
Indkaldelse 1.03.24
Frist for forslag til behandling på GF 15.03.24
Dagsorden til GF udsendes på mail i uge 12
Det løse
Tovholder funktioner og pligt
Tovholderne/trænerne står for opvarmning til alle aktiviteter. Tager imod nye medlemmer og introducerer til foreningens fællesskab.
Ønske om flyer til Skovtræning.
Gennemgang af mødets beslutninger.