Generalforsamling 31.03.2023

april 13, 2023 in GF-referat

Referat fra generalforsamling i Folkenetværket den 31.03.2023

Til stede 40 medlemmer.
Velkomst ved formand Rasmus Kammersgaard, der med glæde kunne fortælle, at Folkenetværket igen var nomineret som bedste forening i DGI Østjylland.

  • 1. Dirigent: Irene Daniel – der bekræftede, at generalforsamlingen var indkaldt efter gældende regler.

  • 2. Referent: Mette Egelund Olsen

  • 3. Bestyrelsens beretning ved formand Rasmus Kammersgaard: Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i at lære at være en bestyrelse. Der er blevet arbejdet igennem. Samarbejdsaftalen med Folkesundhed er ophørt og erstattes af tre årlige møder med Tor Fabian fra Folkesundhed som kontaktperson. Bestyrelsen har udarbejdet en årsplan, der giver et godt overblik over bestyrelsens opgaver. Der er etableret et samarbejde med fysioterapeutskolen. Der er blandt andet oprettet et gåfodbold-hold til mennesker med claudicatio. Og studerende fra skolens 5. semester har i forbindelse med en opgave deltaget aktivt med oprettelsen af det nye ”gå-strik og løbemasker” i MarselisborgCentrets park.

Folkenetværket har været med til åbningen af lommeparken på Høgevej og MarselisborgCentrets park. I samarbejde med DGI er oprettet Idræt om dagen. Der har været udflugt til kongernes Jelling. Folkenetværket har været nævnt i flere artikler. Foreningen har fået MobilePay. Vi har fået et godt økonomisk overblik. Endvidere har vi et støt stigende antal medlemmer. Veluddannede trænere og bestyrelse er vigtige. 2 trænere har været på udtrænerkursus II. Et antal trænere har været på kursus i hjertes-lungeredning v. hjerteforeningen, og der er netop uddannet tre nye selvtræner-instruktører.

Bestyrelsesmedlemmer har været på div. kurser i foreningsarbejde.

  • 4. Fremtidige visioner: Folkenetværket får snarest en ny hjemmeside, der er fremtidssikret de næste 10-20 år. En hjemmeside der opdaterer og passer sig selv og har bedre sikkerhed. Hjemmesiden af medlem Sadar Hessin. Der skal planlægges en udflugt (i lighed med udflugten til Jelling), seminar på Skæring Strand og en julefrokost. Der var lidt utilfredshed med, at enkelte aktiviteter ligger tæt på samme tidspunkt. Men som formanden sagde, så kan man desværre ikke gå til det hele.

   • 5. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2022 og budget for 2023.

  Regnskab 2022- Indtægter: 132.820,84 kroner. Udgifter: 68689,19 kroner. Resultat i alt: 64.131,65 kroner.  
  Regnskabet, der var godkendt af revisor med enkelte anmærkninger, blev godkendt.

  Kasseren ønsker, at man af regnskabstekniske årsager, fremover betaler kontingent primo det kalenderår, kontingentet dækker. Der må desuden ikke blive udbetalt á conto beløb. Refusion af udlæg kan kun ske med gyldig dokumentation for udlægget
  Udgifter i forbindelse med holdhygge blev diskuteret. Konklusionen blev, at foreningen sikrer, at der er plads til hygge og socialt samvær. Der er indført fælles indkøb, så alle hold kan  få tilbudt te og kaffe.

  Udflugten til Jelling var dyr. Det blev foreslået, at sætte brugerbetalingen op eller selv tage madpakke med.

  Budget 2023. Anslået udgifter: 57.600 kroner. Anslået kontingent indtægter: 30.000 kroner. Dertil kommer overskud fra 2022.

  Det blev diskuteret og foreslået, at der blev lavet et budget, der balancerer, og som tager de tilskud med, man forventer at få, selv om det på forhånd er svært at vide.
  Der blev spurgt ind til afregningen af de 50.000 kroner, foreningen fik tildelt af kommunen i 2019. Formanden kunne fortælle, at på grund af manglende bilag har foreningen fået udsættelse af kommunen.

   • 6. Fastsættelse af kontingent. Ingen ændring. Kontingent for 2024 bliver kr. 150,-

   • 7. Indkomne forslag:
    Begge forslag (stillet af Elin og Kirsten)blev besluttet:

   • A: Bestyrelsen forpligter sig til at indkalde alle trænerne ved evt. nye tiltag i folkenetværket.
    B: Bestyrelsen indkalder trænerne mindst 2 gange årligt til drøftelse af den aktuelle og fremtidige trænersituation i Folkenetværket.

    Det blev understreget, at alle grupper vil blive repræsenteret. Træner eller tovholder.

  Forslaget blev godkendt.

   • 8. Valg til bestyrelsen:
    Rasmus Kammersgaard genvælges som formand for 2 år.
    Lars Haahr Mortensen vælges som bestyrelsesmedlem for 2 år.
    Irene Daniel vælges som bestyrelsesmedlem for 1 år.
    Lisbeth Krabbe vælges som 1. suppleant
    Jytte Madsen vælges som 2. suppleant.

    Bestyrelsen består desuden af:

    Lone Agerschou
    Lis Bech, kasserer valgt ved GF i 2022 efter Steen Jørgensen fratrådte.

   • 9. Valg af  revisor og revisorsuppleant:  
    Birgit Hansen genvælges som revisor.
    Erik Madsen vælges som revisorsuppleant.

   • 10. Eventuelt:
    Formanden kunne fortælle, at Karen Fousing, der gik af som bestyrelsesmedlem, er nomineret til at være årets frivillig af DGI.