Bestyrelse pr. 15.04.2024

Rasmus Kammersgaard
Formand
Tlf.: 28485483

Irene Daniel
Kasserer

Lars Haahr Mortensen
Bestyrelsesmedlem

Lone Grane Agerschou
Bestyrelsesmedlem

Leif Schmidt
Bestyrelsesmedlem

Rudolf Bay
Bestyrelsesmedlem

Helle Jacobsen
Suppleant


Bjørn Wagner Sørensen
Revisor

Erik Madsen
Revisorsuppleant

Vedtægter – senest rettet 2024


Vedtægter forside

Tryk på billedet

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens arbejde er underlagt foreningens vedtægter og formål. 

Bestyrelsen holder møde 8-10 gange om året. Der kan indkaldes til ekstraordinært møde, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Møderne er af 2 timers varighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af bestyrelsen deltager. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Suppleant inviteres til at deltage i alle bestyrelsesmøder. 

Der indkaldes punkter til dagsorden senest en uge før mødedato. Har et bestyrelsesmedlem forslag til dagsorden sendes det ud til alle medlemmer en uge før mødets afholdelse med begrundelse for forslaget. Mødeleder sender en samlet dagsorden ud senest 3 dage før mødets afholdelse.

Er det ikke muligt for et bestyrelsesmedlem at deltage i et bestyrelsesmøde kan vedkommendes sende sit standpunkt på mail, standpunktet tæller med i endelig beslutning.

Dagsorden skal indeholde, dato, sted og indhold – herunder godkendelse af dagsorden og  beskrivelse af punkter. Ved hvert møde er der faste punkter, det kan være opfølgning på opgaver fra sidste møde, orientering om økonomi. Der skal være aftalt dato for nyt møde.

Referatet er et beslutningsreferat med angivelse af ansvarlige for opgavers udførelse. 

Referatet sendes ud til godkendelse senest en uge efter afholdelse. Medlemmer har 2 dage til at kommentere det. Efterfølgende lægges det på hjemmesiden. 

Et bestyrelsesmedlem kan indenfor sit ansvarsområde godkende en udgift op til 1000 kroner, er beløbet større er det en bestyrelsesbeslutning og skal fremgå af bestyrelsesreferat. 

Bestyrelsen indkalder til træner og tovholdermøde 2 gange årligt. 

Vedtaget på bestyrelsesmøde 9/5 2024

Lidt af vores historie

maj 18, 2024

Denne gang går turen til Viborg, en af

april 28, 2024

Referatet kan læses under siden Foreningen, referater generalforsamling

april 28, 2024

Det har ikke været muligt lige nu at

marts 7, 2024

Vi spiller floorball torsdage kl. 12-13-30 i FrydenlundsHUSET

marts 2, 2024

Folkenetværkets generalforsamling 2024 afholdes fredag den 5.  April

januar 26, 2024

Sæt allerede nu x i kalenderen d. 5/4.

januar 19, 2024

Åbningstiden i Fitness om tirsdagen udvides til klokken

januar 18, 2024

Floorball starter op den 18. januar kl.12. Jonas

januar 18, 2024

Kontigent til Folkenetværket. Betalingsfristen er overskredet, men du kan

december 15, 2023

Vi har fået penge af VeluxFonden til florball,