Bestyrelsesmøde 7.3. 24

Referat af bestyrelsesmøde den 7.03.2024

Til stede: Rasmus, Lars, Irene, Lone Afbud fra
Lis – suppleant Lisbeth deltager
Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Aftalte opgaver fra sidste møde er udført.
1 Indkommet post
Er der noget vi skal tage stilling til?
– Brugeraftale vedr. petanquebane. Folkenetværket har ikke ressourcer nu til at indgå aftalen.
– Instruktørkursus II for selvtrænerinstruktører. Vi sender to afsted.
– Åben for ansøgninger om tilskud hos DGI. Vi vil gerne søge tilskud til at kunne belønne vores trænere for deres vedholdende arbejde. Da vi er i vildrede om, hvad det kan være, spørger vi trænergruppen, hvad der kan være af ønsker.

2. Nyt fra kassereren

3. Gennemgang af årsplan
Tilføjelse af beslutninger for bestyrelsen internt: hvilke skal tilføjes?
Efter GF gennemgår to bestyrelsesmedlemmer årsplanen for en opdatering.

4. Generalforsamling fredag den 5.04.2024
– Bestyrelsens beretning
– Bestyrelsens punkter til dagsorden
– Forslag til vedtægtsændring
– Dirigent og referent
– Praktik: Traktement, indkøb, klargøring af lokale, oprydning

5. Instruktion på fitnessholdene i fremover
Ny instruktør er i sving. Det vil fremover blive muligt at benytte fitnesslokalet fra kl. 13-15 på torsdage.

6. Rengøringstilbud fra brugere af fitnesslokale
Nogle medlemmer har tilbudt at rengøre fitnessrummet efter vinterens smuds. Hurra for dem! Efterfølgende har vi forhørt os om ekstern rengøring, da mange foreninger bruger lokalet uden at rengøre efter brug. Hvis vi ønsker ekstern rengøring, bliver vi opkrævet betaling for det

7. Flyers til skov- og lørdagstræning – hvem udfører?
Vi spørger blandt medlemmer, om nogen kan hjælpe med udformningen.

8. Ønsker om nyanskaffelser af redskaber til holdaktiviteter
De ønskede redskaber bliver anskaffet.

9. Overvejelser om administrative arbejdsgange
Vi drøftede de foreslåede overvejelser til ændringer.

10. Gennemgang af mødets beslutninger og opgavevaretagelse til næste møde