Bestyrelsesmøde 3. august 2021

august 5, 2021 in Arkiv

Til stede fra bestyrelsen: Rasmus, Steen, Finn, Jytte, Erik.
Inviterede medlemmer: Hans Jørgen, Lone, Bent. 

1. Nyt fra formanden

– Der er kommet nye coronaregler for brug af kommunens lokaler.
– Der er kommet et nyt it-system motiv som samarbejder med DGI. Det kan bl.a. øge foreningens synlighed på internettet og sende underretninger og påmindelser. Det kan hjælpe til med at skaffe nye medlemmer og sikre at vi beholder de medlemmer, vi har fået. Rasmus vil arbejde videre med at sætte sig ind i det.- Planlagte møder m.v. i august blev kort omtalt.
– Foreningernes dag på Folkestedet den 28. august. Den nye bestyrelse skal tage stilling til, om vi vil deltage med en bod hvorfra vi informerer om Folkenetværket. Det skal ske ret hurtigt på grund af tilmeldingsfristen. 

2. Temadagen i Skæring

Der er tilmeldt 40 medlemmer. Rasmus er tovholder for arrangementet.
Vi gennemgik dagens program. Hans Jørgen sørger for frugt og grønt til dagen.
Bestyrelsen m.fl. møder op ca. kl. 9 på Fristedet i Skæring (som det passer med bussen). 

3. Generalforsamlingen

Steen er villig til at modtage genvalg frem til den næste generalforsamling i marts måned 2022.
Rasmus har talt med 3 medlemmer der er villige til at stille op til bestyrelsesvalget, og 2 medlemmer der er villige til at stille op som suppleanter til bestyrelsen.
Rasmus prøver endvidere at finde medlemmer, der er villige til at stille op som revisor og revisorsuppleant.
Rasmus prøver at finde et medlem, der er villig til at stille op til valg som dirigent. Erik er villig til at modtage valg som referent.
Der er indkommet et forslag til vedtægtsændring:
”Herved foreslås ændring af paragraf 7 i Folkenetværkets vedtægter:
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen hhv. lige og ulige år.
Begrundelse: Da generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, skønnes det rimeligt, at medlemmerne selv vælger deres formand.
For kassererens vedkommende sikres det, at der ved kandidatopstilling er egnede kandidater til besættelse af posten.
At formand og kasserer skal vælges på hhv. lige og ulige år sikrer kontinuitet i bestyrelsen”.
Ved vedtagelse af vedtægtsændringen har den virkning fra næste kommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen diskuterede kort forslaget og besluttede at den ikke kommer med en samlet indstilling til generalforsamlingen. 

4 Udflugten den 11. august til Silkeborg

Der er 43 tilmeldte til udflugten, hvoraf halvdelen er medlemmer af Folkenetværket.
Vi blev opfordret til at tage billeder på udflugten til dokumentation af turen over for dem, der har bevilget penge til den, og til hjemmesiden. 

5. Paragraf 18-midler

Bestyrelsen lavede en gennemgang af hvilke midler vi har fået ind i dette år.
Vi har modtaget støtte til t-shirts.
Vi har modtaget penge til temadagen i Skæring. 

6. Medlemslisten

Folkenetværket har modtaget mange nye tilmeldinger fra personer, der gerne vil gå til selvtræning på Bjerggården og Abildgården. Foreningen har derfor nu 145 medlemmer. 

7. Foreningsudvikler

Formanden orienterede bestyrelsen om at DGI, Aarhus Kommune og Folkesundhed Aarhus, afd. Frydenlund, sammen har ansat en forenings-udvikler, Jacob Erdmann.
Formanden orienterede bestyrelsen om foreningsudviklerens kommende opgaver. 

8. Næste møde

Den nye bestyrelse må fastlægge mødetidspunkter.
Hvis den ønsker at mødes på Folkestedet, skal den hurtigt reservere mødelokale på de fastlagte tidspunkter, for der er erfaringsmæssigt stor efterspørgsel på lokalerne.
Bestyrelsen har også mulighed for fortsat at mødes på Bjerggården indtil videre. 

9. Eventuelt

Et genåbnings arrangement på Lokalcenter Bjerggården den 31.08. blev omtalt. Mere omtale heraf kommer på Folkenetværkets hjemmeside.
Hvis der er et medlem der er interesseret i og har forudsætninger for at overtage vedligeholdelsen af foreningens hjemmeside, så hører vores webmaster (Lone) gerne fra vedkommende.

Referent: Erik Madsen